BIELIAUSKAS PRANAS

 

Kun. Pranas Bieliauskas_

Kunigas Pranas Bieliauskas

Pranas Bieliauskas (1883 08 23 – 1957 12 21) – Lietuvos kunigas, tautosakos rinkėjas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas.
Gimė Slabadoje, Jiezno valsčiuje. 1911 baigė Vilniaus kunigų seminariją. Paskirtas Vilniaus katedros vikaru, kurioje tarnavo 29-erius metus. Vėliau dirbo Valkininkų, Druskininkų parapijose, buvo Aušros Vartų koplyčios klebonas. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti vienas iš steigėjų, jos Centrinio komiteto reikalų vedėjas, Lietuvių mokslo draugijos narys.
Veiklus kunigas dalyvavo viename reikšmingiausių įvykių atkuriant Lietuvos valstybę – Lietuvių konferencijoje Vilniuje. Lietuvos istorinėje sostinėje Vilniuje ši konferencija dirbo 1917 rugsėjo 18-22 dienomis. Ypatingai svarbiame lietuvių inteligentų suvažiavime dalyvavo 222 asmenys. Konferencijoje buvo išrinkta Lietuvos Taryba, kuri įgyvendino jai skirtą užduotį – 1918 m. Vasario 16 d. paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.
P. Bieliauskas domėjosi kraštotyra. Rinko liaudies dainas – užrašinėjo tekstus ir melodijas. Išviso surinko daugiau kaip 3000 dainų, pasakų, smulkiosios tautosakos.
Kun. Petro Bieliausko amžinojo poilsio vieta Valkininkų bažnyčios šventoriuje.