BIELIAUSKAS PRANAS

 

Kun. Pranas Bieliauskas_

Kunigas Pranas Bieliauskas

 Bieliauskas Pranas (1883 08 23–1957 12 21) – Lietuvos kunigas, tautosakos rinkėjas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas.
Gimė Slabadoje, Jiezno valsčiuje. 1911 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją. Paskirtas Vilniaus katedros vikaru, kurioje tarnavo 29 metus. Vėliau dirbo Valkininkų, Druskininkų parapijose, buvo Aušros Vartų koplyčios klebonas. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti vienas iš steigėjų, jos Centrinio komiteto reikalų vedėjas, Lietuvių mokslo draugijos narys.
Veiklus kunigas dalyvavo viename reikšmingiausių įvykių atkuriant Lietuvos valstybę – Lietuvių konferencijoje Vilniuje. Lietuvos istorinėje sostinėje Vilniuje ši konferencija dirbo 1917 m. rugsėjo 18-22 dienomis. Ypatingai svarbiame lietuvių inteligentų suvažiavime dalyvavo 222 asmenys. Konferencijoje buvo išrinkta Lietuvos Taryba, kuri įgyvendino jai skirtą užduotį – 1918 m. vasario 16 d. paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.
P. Bieliauskas domėjosi kraštotyra. Rinko liaudies dainas – užrašinėjo tekstus ir melodijas. Iš viso surinko daugiau kaip 3000 dainų, pasakų, smulkiosios tautosakos.
Kunigo Petro Bieliausko amžinojo poilsio vieta – Valkininkų bažnyčios šventoriuje.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa