ČERNECKYTĖ-SIMS MARIJA

 

web_silhouette_of_femaleMarija Černeckytė-Sims (1906 09 30 – 1985 04 09), poetė. Slapyvardžiai: Marija Aukščiunienė-Černeckaitė, Marija Aukščiūnienė, Kapsų Aguona, M. Sims, Černeckaitė-Aukščiunienė, Marija.

Gimė Juodbūdžio kaime, Veiverių valsčiuje. Mokėsi Veiverių vidurinėje mokykloje. 1928 m. atvyko į JAV, apsigyveno Detroite. Dirbo JAV lietuvių kultūrinėse, visuomeninėse ir šelpimo organizacijose. Bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje, dainavo chore, mokė tautinių šokių. Po Antrojo pasaulinio karo rūpinosi lietuvių pabėgėlių atvykimu į JAV.

Išleido eilėraščių rinkinius „Eilėraščiai iš užjūrio“ (1938) „Mano dainos“ (1948), „Ant kryžkelių sienos“ (1959). Marija Černeckytė-Sims Į lietuvių literatūros istorijų įėjo kaip viena ryškiausių ankstyvosios JAV lietuvių išeivijos poetų.