Iškiliausios Prienų krašto asmenybės

 

Balsuoti, už asmenybes, kurios yra verčiausios patekti į „100 IŠKILIAUSIŲ PRIENŲ KRAŠTO ASMENYBIŲ“ sąrašą galite paspaudę čia:
100 IŠKILIAUSIŲ PRIENŲ KRAŠTO ASMENYBIŲ BALSAVIMAS

 

 1. ADAMONIENĖ ANARSIJA
 2. ALEKNAVIČIENĖ ANTANINA
 3. ALEKSYNAS KOSTAS ALGIRDAS
 4. AŠMANTAS LEONAS VAIDOTAS
 5. AUKŠTAKALNYTĖ-HANSEN EGLĖ
 6. BALTRUŠAITIS JUOZAS, TIGRAS
 7. BARANAUSKAS MARIUS
 8. BARTNINKAITĖ-RŪTELIONIENĖ PETRONĖLĖ
 9. BIČKAUSKAS EGIDIJUS
 10. BIELIAUSKAS PRANAS
 11. BRUNDZA JUOZAS
 12. BUBNYS VYTAUTAS
 13. BUDBERGIS ARVYDAS
 14. BULIKA BRONIUS
 15. BULOTAS ALFONSAS
 16. BUZAS POVILAS
 17. ČAIKAUSKAS VLADAS
 18. ČERNECKYTĖ-SIMS MARIJA
 19. DABRIŠIUS GINTAUTAS
 20. DAUNORA KOSTAS (KONSTANTINAS)
 21. DEGUTIS ANTANAS
 22. DEGUTIS VYTAUTAS
 23. DVLINSKAITĖ-LAUKIENĖ DANUTĖ
 24. EIDUKEVIČIUS JUOZAS
 25. FYLERYTĖ-RASLAVIČIENĖ DALYTĖ
 26. GARMUS POVILAS
 27. GARMUTĖ-SKUČAITĖ KATARINA ANTANINA
 28. GĖLELĖ-LINKAITĖ MORTA
 29. GREIMAS JULIUS
 30. GRIGALIŪNAS-GLOVACKIS VINCAS
 31. GRINKEVIČIUS KAZIMIERAS ANTANAS
 32. GRUZDZEVIČIUS JONAS
 33. GUDAUSKAS RENALDAS
 34. GUREVIČIUS VYTAUTAS
 35. IŠKAUSKAS ČESLOVAS
 36. JANČORAS ALOYZAS
 37. JARUŠEVIČIUS JUOZAS
 38. JUDICKAS ROBERTAS
 39. JUOČAS KLEMENSAS
 40. JUODIS JURGIS
 41. JUODSNUKIS TADAS
 42. JUOZAITIS JUOZAS
 43. JURŠIENĖ STEFA
 44. KAIRAITYTĖ-MARCINKEVIČIENĖ IRENA
 45. KAJOKAS DONALDAS
 46. KALINAUSKAS ROLANDAS
 47. KANDROTAI VYTAUTAS IR DANGUOLĖ
 48. KARMALAVIČIUS RAMUTIS
 49. KARVELIS PETRAS
 50. KAZLAUSKAS JONAS
 51. KĖKŠTAS-MAČYS JONAS
 52. KEMEŽYTĖ-BREDELIENĖ JANINA
 53. KLIMAITIS JUOZAS
 54. KRIKŠČIŪNAS ANTANAS
 55. KRIKŠČIŪNAS JURGIS, RIMVYDAS
 56. KRUPAVIČIUS MYKOLAS
 57. KUČINGIS ANTANAS
 58. KUDIRKA JUOZAS
 59. KUZMICKAS BRONISLAVAS JUOZAS
 60. LACRIMA-KATILIŪTĖ MARIJA
 61. LASTAUSKAS ADOMAS
 62. LEONAS PETRAS
 63. LEONAS SILVESTRAS
 64. LYBERIS ANTANAS
 65. LINCEVIČIENĖ MARIJA
 66. LINCEVIČIUS PETRAS
 67. LOPATA IGNOTAS
 68. LUCKUS JUOZAS, KUNIGAS
 69. LUKŠA ANTANAS, ARŪNAS
 70. LUKŠA JUOZAS, DAUMANTAS

 

 1. MACEINA ANTANAS, JASMANTAS
 2. MACIULEVIČIUS GEDIMINAS
 3. MARCINKEVIČIUS JUSTINAS
 4. MARČIULAITYTĖ-KALANTIENĖ TERESĖ LEONORA
 5. MARIJA AUKŠTAITĖ-RADKEVIČIŪTĖ-NAVIKEVIČIENĖ KOTRYNA
 6. MARKŪNAS RAIMUNDAS
 7. MARTIŠIUS FELIKSAS, KUNIGAS
 8. MAŠČINSKAS ROLANDAS
 9. MEDZIUKAS IGNAS
 10. MEŠKA VYTAUTAS JURGIS
 11. MICKA ALBINAS
 12. MIKAILA JURGIS
 13. MYKOLAITYTĖ-SLAVĖNIENĖ MAGDALENA
 14. MIKUTAVIČIUS JUOZAS
 15. MONTVILA JURGIS
 16. NATKEVIČIUS GINTAUTAS
 17. NORKEVIČIUS GEDVYDAS
 18. OSTRAUSKAS KOSTAS
 19. OŠKINIS BRONIUS
 20. PAKARSKAS VYTAUTAS
 21. PALIONIS JUOZAS
 22. PEMPĖ PETRAS GEDIMINAS
 23. PETRAUSKAS ANTANAS, MIC
 24. PILIPAVIČIUS ALGIRDAS JUOZAS
 25. PYPLYS KAZIMIERAS, AUDRONIS, MAŽYTIS
 26. PŠEMENECKIS CEZARAS
 27. PURICKIS JUOZAS
 28. PUSKUNIGIS PRANAS
 29. PUTINAS-VINCAS MYKOLAITIS
 30. RADUŠIS ANTANAS, KUNIGAS
 31. RASIMAVIČIUS LIUDVIKAS NARCIZAS
 32. RUSECKAITĖ ALDONA
 33. SABECKIS VYTAUTAS
 34. SAKALAUSKAS ALGIMANTAS
 35. SENIKAS ALFONSAS
 36. SIAURUSEVIČIUS AUDRIUS
 37. SILVANAVIČIUS NIKODEMAS
 38. SINKEVIČIUS ALEKSANDRAS
 39. SKERNEVIČIUS JUOZAS
 40. SODAITYTĖ BIRUTĖ
 41. STANIŠKIS SERGIJUS, LITAS, TĖVUKAS
 42. STRAVINSKAS JUOZAS, ŽIEDAS, KARDAS
 43. ŠAKOVAS BENCIJONAS
 44. ŠALČIUS MATAS
 45. ŠALČIUS PRANAS
 46. ŠALTIENĖ DAINORA
 47. ŠAPALAS ANTANAS
 48. ŠERVENIKAITĖ NIJOLĖ
 49. ŠERVENIKAS ROBERTAS
 50. TEIŠERSKIS STANISLOVAS
 51. TREIGYS REMIGIJUS
 52. URMANAVIČIŪTĖ-JONAITIENĖ MONIKA
 53. UŽUPIS JUOZAPAS
 54. VALAITIS ANTANAS
 55. VARKALA KAZYS ALGIRDAS, ŽALIUKAS, DAUMANTAS
 56. VEINGERTNERIS EDVARDAS
 57. VILKUTAITIS JUOZAS, KETURAKIS
 58. VIRBICKAITĖ-URBŠIENĖ JULIJA
 59. VYŠNIAUSKAITĖ ANGELĖ
 60. VYŠNIAUSKAS ANTANAS
 61. ZALIECKAS JUOZAS
 62. ZDEBSKIS JUOZAS
 63. ŽILINSKAS TOMAS FERDINANDAS
 64. ŽIŪKAS MARIUS
 65. ŽUKAITĖ IRENA
 66. ŽVIRGŽDAS STANISLOVAS