MARTIŠIUS PELIKSAS

 

web_Ziburio gimnazistai su mokytoju P Martisiumi ir Juozu eidukeviciumi

Žiburio gimnazistai su  P. Martišiumi ir J. Eidukevičiumi

 Martišius Peliksas (1879–1955)
1918 m. „Žiburio“ draugijos pavestas Prienuose atidarė progimnaziją. Trūkstant patalpų, organizavo mokyklos pastato statybą. 1920–1924 m. buvo pastatyta dviejų aukštų medinė mokykla. Mokyklą statė nemažą, dviejų aukštų, kad ateityje galėtų tilpti pilnos gimnazijos visos klasės ir kabinetai. Statė ūkiniu būdu. Direktorius pats pėsčias perėjo visus kaimus, iš kurių vaikai lankė gimnaziją, prašydamas ūkininkus patalkininkauti, iš miško parvežti statybai rąstų, iš lentpjūvių – išpjautą medžiagą. Valstybė tik kūrėsi ir savo lėšomis paremti mokyklos nelabai galėjo. Statybai lėšų surasti turėjo pats direktorius. Rinko aukas bažnyčiose, rašė laiškus Amerikoje gyvenantiems išeiviams iš Prienų apylinkės, rengė loterijas, tam reikalui net savo, direktoriaus, algos negailėjo. 1925 m. buvo išleista I – oji gimnazijos laida.
Direktorius ne tik pastatydino mokyklos pastatą, bet rūpestingai tvarkė ir visą kitą mokyklos darbą. Jo vadovaujama Prienų gimnazija savo tvarka, drausme ir mokslo lygiu buvo viena geriausių Lietuvoje. Kunigas. P. Martišius tebuvo baigęs kunigų seminariją. Kad nesusidarytų kliūčių eiti direktoriaus pareigas, 1927 m. prie Švietimo ministerijos sudarytos egzaminų komisijos išlaikė pedagoginių ir teologinių dalykų nustatytus egzaminus ir gavo aukštojo mokslo baigimo diplomą.
P. Martišius buvo tikras sodininkystės apaštalas Lietuvoje. Dar Sudarge vikaraudamas sodininkystę propagavo spaudoje. Prienuose, buvusio dvaro žemėje, užveisė didelį medelyną, kuris buvo žinomas visoje Lietuvoje. Medelyne išauginti skiepai plačiai paplito: iki 1940 m. į įvairias Lietuvos vietas buvo išsiuntinėta per 100 000 skiepų. Gimnazijoje III-IV klasėse įvedė sodininkystės pamokas ir pats dėstė. Vasaros atostogų metu medelyno bazėje rengė sodininkystės, daržininkystės, bitininkystės kursus, kuriuose, be paties vedėjo kan. Pelikso Martišiaus, dėstė Žemės ūkio akademijos profesoriai ir docentai (V. Vilkaitis, k. Brundza, R. Šalčius). Kursus, kurie veikė 10 metų, baigė 770 žmonių, iš jų – 482 pradžios mokyklos mokytojai, kurie tarp savo mokinių ir apylinkės gyventojų taip pat propagavo sodininkystę.
Gimnazijoje direktoriavo iki 1944 m. Vėliau buvo perkeltas klebonu į Simną.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa