MYKOLAITYTĖ-SLAVĖNIENĖ MAGDALENA

 

Magdalena Mykolaitytė Slavėnienė 1948

Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė, 1948 m.

Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė (1908 04 22 – 1984 06 14) – rašytoja, mokytoja, visuomenės veikėja, V. Mykolaičio-Putino sesuo.

Gimė Pilotiškių k., Gudelių valsč., Marijampolės apskr. Mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, vėliau persikėlė į Kauną. Studijavo Kauno VDU. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Vokietijoje, Kanadoje. 1949–ais apsistojo Australijoje, kur gyveno iki mirties.

Išleido poezijos rinkinius „Po svetimu dangum“, „Nežinomi keleiviai“. Kūryba yra spausdinta „Australijos lietuvių metraštyje“, „Terra Australis“, „Tretieji vainikai“, „Mūsų pastogė“ ir kt. 1960 m. už eilėraščių rinkinį „Klajūnų takais“ gavo Melburno lietuvių katalikių moterų draugijos premiją. 1977 parašė memuarus apie brolį „Putinas mano atsiminimuose“ – vienas reikšmingiausių darbų.