MYKOLAITYTĖ-SLAVĖNIENĖ MAGDALENA

 

Magdalena Mykolaitytė Slavėnienė 1948

Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė, 1948 m.

Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė (1908 04 22 – 1984 06 14) – rašytoja, mokytoja, visuomenės veikėja, V. Mykolaičio-Putino sesuo.

Gimė Pilotiškių k., Gudelių valsč., Marijampolės apskr. Mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, vėliau persikėlė į Kauną. Studijavo Kauno VDU. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Vokietijoje, Kanadoje. 1949–ais apsistojo Australijoje, kur gyveno iki mirties.

Išleido poezijos rinkinius „Po svetimu dangum“, „Nežinomi keleiviai“. Kūryba yra spausdinta „Australijos lietuvių metraštyje“, „Terra Australis“, „Tretieji vainikai“, „Mūsų pastogė“ ir kt. 1960 m. už eilėraščių rinkinį „Klajūnų takais“ gavo Melburno lietuvių katalikių moterų draugijos premiją. 1977 parašė memuarus apie brolį „Putinas mano atsiminimuose“ – vienas reikšmingiausių darbų.

Sveiki,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti muziejaus vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės muziejui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Jei sutinkate dalyvauti apklausoje spauskite ant šios nuorodos:

Lankytojų apklausa