ŠAPALAS ANTANAS

 

Antanas Šapalas, Žiburio gimnazijos abiturientas. 1934m.

Antanas Šapalas, Žiburio gimnazijos abiturientas, 1934m.

ANTANAS ŠAPALAS (1914 09 16 – 1945 04 19) – chemikas inžinierius, visuomenės veikėjas, ilgametis ateitininkų sąjungos vadovas.
Gimė Vartų kaime, Prienų valsčiuje. Baigė „Žiburio“ gimnaziją, kurioje vėliau dirbo Moksleivių ateitininkų Sąjungos centro valdyboje ir studentų „Grandies“ korporacijos vadovybėje. 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, slaptesniam veikimui perorganizavo visą Moksleivių ateitininkų sąjungą.
1940 m. atskiru memorandumu protestavo okupacinei valdžiai prieš moksleivių religinį persekiojimą. Buvo vienas iš Lietuvos fronto veiklos organizatorių, paruošė moksleivius sukilimui. Nuo 1942 m. sausio dirbo Lietuvių fronto spaudos ir informacijos skyriuje bei Kęstučio rinktinės ryšininku Prienų apylinkėse. 1944 m. sausio mėn. vokiečių gestapo suimtas, tardytas, sužalotas, o 1944 m. vasario mėn. ištremtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą.
Mirė 1945 metais, palaidotas Pucke, Lenkijoje. 1989 m. A. Šapalo palaikai parvežti į Lietuvą ir perlaidoti Prienų miesto kapinėse šalia kanauninko Felikso Martišiaus ir gydytojo Juozo Brundzos.